سه‌شنبه, 10 شهريور 1394
جستجو:          |    
Menu

معرفي پژوهشکده تحقيقات گل و گياهان زينتي


              وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                                      

سازمان  تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

آشنايي با ایستگاه ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي (محلات)

 

 

مقدمه

 ایستگاه ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی هدف هدایت تحقیقات به لحاظ فنی در سطح کشور  را دنبال می کند. بخش تحقیقات، رسالت بررسی های علمی در زمینه حل موانع علمی فنی مرتبط با توسعه کمی و کیفی تولید گل وگیاهان زینتی کشور را عهده دار می باشد که پس از انجام مراحل تحقیق، نتایج علمی و فنی مربوطه را از طریق ارائه گزارشات نهایی، مقالات، نشریات فنی و ترویجی یا با برگزاری سخنرانی های انتقال یافته های تحقیقاتی، روز مزرعه یا مزارع تحقیقی ترویجی یا ترویجی، الگویی و یا پایلوت با همکاری بخش ترویج و یا بر پایی دوره های آموزشی با همکاری بخش آموزش در اختیار بهره برداران قرار می دهد. هم اکنون طرحهای تحقیقاتی با اولویت موضوعات مشتری محور توسط محققین و یا  بر اساس تقاضای دست اندرکاران گل وگیاه به صورت طرح های تحقیقاتی خاص  به اجرا گذاشته می شود .

تاريخچه

در چارچوب سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزي و در راستای حل موانع علمی و فنی گل و گیاه با هدف توسعه صادرات غير نفتي در سال 1375، احداث ايستگاه تحقيقات گل و گياهان زينتي محلات بعنوان يکي از ايستگاههاي تابعه مرکز تحقيقات

کشاورزي استان مرکزي با عنايت و مساعدت مسئولين کشور و  سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزي با تصويب طرح ملي « توسعه و تکميل ایستگاه تحقيقات گل وگياهان زينتي محلات»  در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، توسعه ایستگاه با شتاب فزاينده اي ادامه يافت .

از سال 1379 بر اساس سياستهاي سازمان تحقيقات،  آموزش و ترویج  کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي، با تشکيل کميته علمي- فني تحقيقات گل و گياهان زينتي کشور در محلات، هدايت فني و علمي و پشتيباني مالي تحقيقات گل کشور در 7 سايت، لاهيجان، تنکابن، ورامين، کرج، جيرفت، دزفول و اصفهان به مرکزیت  محلات محول گرديد.

بخش هاي مختلف تحقيقاتي ایستگاه و اهداف آنها

مرکز ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي محلات داراي 5 بخش اصلي و سه واحد  بوده که شرح فعاليتهاي آن در ذيل آمده است و در حال حاضر 4 بخش نخست فعال مي باشد

· اصلاح، تکثير و پرورش

· تغذيه و آبياري

· گياهپزشكي

· بيوتکنولوژي

·  اقتصاد و بازار يابي

· عرضه، نگهداري و محيطهاي توليد(بسته بندي،

· نگهداري و حمل و نقل)،

· واحد بانک ژن گياهان زينتي و انتقال يافته ها

· واحدتأسیسات گلخانه ای

الف- تحقيقات  اصلاح، تكثير و پرورش

اين بخش داراي زمينه هاي فعاليت زير مي باشد :

- جمع آوري ارقام و برنامه هاي به نژادي (بانك ژن و به نژادي)

- تعيين شرايط اپتيمم محيطي (نور، دما، CO2 و رطوبت نسبي)

- فيزيولوژي پس از برداشت گلها و بررسي اثر تنظيم كننده هاي رشد

- بررسي فيزيولوژي گلهاي پيازي

ب- تحقيقات گياهپزشكي

- شناسايي و تشخيص مهمترين آفات و بيماريهاي گل و گياهان زينتي

- بررسي روشهاي كاهش مصرف سموم در محصولات زينتي

- بررسي  و شناسايي دشمنان طبيعي آفات مهم گياهان زينتي جهت استفاده در روشهاي كنترل بيولوژيكي

- بررسي روش مبارزه تلفيقي با آفات مهم واقتصادي گياهان زينتي

- بررسي نقش عوامل محيطي گلخانه در طغيان آفات و بيماري هاي مهم گياهان زينتي

ج- تحقيقات خاك و آب

- تعيين نوع، مقدار و  روش کاربرد کودهای آلی و شيميايی بر اساس نتايج تجزيه خاک و گياه 

- تعيين نياز غذايی ارقام مختلف گياهان زينتی و روش کاربرد انواع کود

- بررسی نياز آبی گياهان زينتی در طی مراحل مختلف رشد گياه

- بررسی ميزان حساسيت و مقاومت گياهان مختلف زينتی به تنش های شوری و خشکی

- تحقيق در انواع بسترها و سيستم های هيدروپونيک و تغذيه کودی متناسب با آنها

د- تحقيقات بيوتكنولوژي

- انجام تحقيقات پايه اي و کاربردي در زمينه هاي مختلف کشت بافت،  مارکرهاي مولکولي، انتقال ژن

- دستيابي به پروتکل تکثير تجاري گونه هاي مختلف گياهان زينتي

- معرفي ارقام جديد با کمک روشهاي درون شيشه اي

- دستورالعمل توليد گياهان عاري از ويروس

ه- تحقیقات عرضه، نگهداری و محیط های تولید

- مطالعات فیزیولوزی پس از برداشت گلهای شاخه بریده و گلدانی در زمینه سورتینگ، بسته بندی، حمل و نقل و نگهداری از آنها .

- تعیین شیوه ها و استاندارهای لازم بری عرضه انواع گل و گیاهان زینتی به بازارهای داخلی و خارجی .

- تعیین بهترین تیمارهای کاربردی جهت افزایش عمر بعد از برداشت گلهای بریدنی.

- بررسی و مطالعه محیط های تولید ( گلخانه ) و تاسیسات برودتی، حرارتی و پوشش های مختلف با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر مناطق مختلف کشور به منظور کاهش هزینه و افزایش بهره وری .

 - بررسی و مطالعه  در تکنولوژی های مرتبط با بازار رسانی گل وگیاهان زینتی کشور .

و- تحقیقات اقتصاد و بازار یابی

-  تحقیقات در راستای بهینه سازی تولید و ساختارهای صنعت گل وگیاه از جمله بازار رسانی ، بازرسی، یا پایانه های گل، تشکل های صنعتی مورد نیاز.

-  بررسی و برآورد اقتصادی ضایعات گلهای شاخه بریده و سایر گیاهان زینتی از مرحله برداشت تا عرضه و راههای کاهش آن .

-  بررسی اقتصادی تولید گلهای صادراتی در خارج از فصل ارز آوري.

-  بررسی جایگاه ایران در تولید و صادرات گل و استفاده از مزیتهای نسبی کشور برای ارتقای این جایگاه .

-  بررسی اقتصادی محیطهای عرضه، تولید و نگهداری گل وگیاهان زینتی و ارائه راهکارهای لازم برای رفع موانع و اصلاح قوانین در جهت توسعه صادرات .

-  بررسی مزیت های نسبی تولید گل وگیاهان زینتی مختلف و اولویت تولید در مناطق متفاوت .

-  مطالعه و بررسی بازارهای گل وگیاهان زنیتی جهان و شیوه های حضور قویتر صنعت گل و گیاه ایران در بازار های جهانی .

فعاليت هاي پژوهشي  و برنامه ریزی :

- طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته و مصوب تا سال 1390 تعداد   120 فقره طرح

- پروژ ه های تحقيقاتي در دست اجرا در سال 1390 تعداد  30  فقره   
     - تدوین برنامه راهبردی تحقیقات گل و گیاهان زینتی (1389)

-  تدوین برنامه پنج ساله پنجم  تحقیقات گل و گیاه کشور (1388)

- تهیه تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تربیت مدرس(1388)

 

- اجراي 4 فقره طرح تحقيقي ترويجي

-  ارائه بیش از63 مورد یافته تحقیقاتی کاربردی و قابل ارائه در شرایط  بهره برداران

- اجرای  45 مورد پایان نامه دانشجویی با دانشگاه ها

- برگزاری 28 مورد انتقال یافته های ملی و استانی .

- برگزاری 2 مورد دوره های آموزشی کشوری.

-  تاسيس كانون هماهنگي دانش و صنعت گل و گياهان زينتي و راه اندازي دبيرخانه آن در ايستگاه از سال 1390 .

طرح هاي پژوهشی  شاخص:

- شناسايي و ثبت ارقام گل داودي با استفاده از صفات مورفولوژيكي

- بررسي روش تکثير، نوع پايه و بستر رشد بر عملکرد کمی و کيفی رز شاخه بريده

- تلاقي بين ارقام ژربرا با هدف معرفي رقم جديد

- هیبریداسیون کولتیوارهای کوکب به منظور دستیابی به ارقام جدید و برتر کوکب

- بررسی اثر فتوپریود روز بلند و مدت سرمادهی بر خصوصیات کمی و کیفی هیبرید LA لیلیوم رقم Cebdozle

- مقایسه بسترهای مختلف کشت هیدروپونیک با بستر خاکی و تاثیر آنها بر خصوصیات کمی و کیفی رز شاخه بریده در شرایط گلخانه ای

-  

- بررسي تاثير سطوح مختلف آهن و منگنز بر خصوصيات كمي و كيفي گل مريم

- ایجاد تنوع ژنتیکی در رز هیبرید با استفاده از تلفیق روش موتاسیون و کشت بافت

- مطالعه سطوح مختلف تنظيم كننده هاي رشد بر روي ريز ازديادي دو رقم تجاري و يك رقم پايه وحشي رز

- بررسي خصوصيات بيولوژيكي و ملكولي ويروس خراشك حلقوي ميخك(Carnation etched ring virus

- ارزيابي سن شكارگر در كنترل تلفيقي كنه تارتن و مقايسه آن با تركيبات شيميايي و بيولوژيكي(آبامكتين) روي رز شاخه بريده رقم Van Denta

- بررسي کنترل کنه پياز(Acari : Acaridae), Rhizoglyphus echinopus (Fumouze and Robin) روي کورم گلايول با ضد عفونی کورم ها و كنه شكارگر Hypoaspis aculeifer

-   بررسي پراكنش و تعيين خصوصيات بيولوژيكي ويروس  Tomato yellow ring virus  و بررسي گونه هاي ناقل تريپس آن در منطقه محلات

برگزاری همايش هاي علمي و جشنواره ها :

-  «اولين سمينار علمي کاربردي گل وگياهان زينتي ايران» - شهريور 1380

-  « دومين سمينار علمي کاربردي گل وگياهان زينتي ايران»  - مهر 1382

- « اولين سمپوزيوم بررسي وضعيت سازه ها و اتوماسيون گلخانه اي» - خرداد 1382
-  سمپوزیوم دورنمای توسعه صنعت گل وگیاهان زینتی ایران »-  شهريور84

- همايش ملي «  راه كارهاي بهبود توليد و توسعه صادرات گل و گياهان زينتي ايران»- آبان 85

- همايش ملي " راهکارهای بهبود تولید و توسعه صادرات گل و گیاهان زینتی ایران " -مهرماه 1386

- همايش ملي " راهکارهای کاهش هزینه های تولید گل و گیاهان زینتی کشور " – مهرماه 1387

- همايش ملي " بهبود و توسعه بازار گل و گياهان زينتي ايران " آبان ماه  1389

-  برگزاری نه  مورد جشنواره اصلاح و تولید انواع گلهای جدید داودی.

انتشارات ایستگاه:

كتب

- رز (1383)

- كشت بافت گياهي، آزمايشها و تكنيك ها (1381)

- اصلاح گياهان با استفاده از کشت درون شيشه اي(1382)

- چاپ 8 جلد کتاب خلاصه مقالات مربوط به 8 همایش علمی برگزار شده(1380-1389)

- فیزیولوژی پس از برداشت گلهای بریده

- رز(1389)

- توليد تجاري رز شاخه بريده ( 1389)

نشريات

- نشريه فني رز ( اصلاح ، تکثیر و پرورش – تغذیه – آفات و بیماریها- بیوتکنولوژی)- (1381)

- نشريه فني ميخك( اصلاح ، تکثیر و پرورش – تغذیه – آفات و بیماریها- بیوتکنولوژی)- ( 1380)

- نشريه فني داودي( اصلاح ، تکثیر و پرورش – تغذیه – آفات و بیماریها- بیوتکنولوژی)-(1383)

- نشريه فني ليسيانتوس(1382)

- نشريه فني روابط آبي در طول عمر گلهاي شاخه بريده(1380)

- نشریه فني ضرورت کوددهی پتاسیم در گلهای شاخه بریده(1385)

- نشریه فني پرورش ژربرا(1386)

- نشریه فنی "خاکشناسی تفضیلی ایستگاه ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی  "(1384)

- نشریه فنی "تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسترهای بدون خاک" (1385)

-نشريه فني "غني سازي CO2  در گلخانه ها "(1389)

- نشریه فنی " کشت و پرورش لیلیوم " (1390)

- نشریه فنی " کشت و پرورش گلایل" (1390)

- نشریه فنی "آفتابدهی خاک" (1390)

- دستورالعمل فنی محصولی   1- رز    2- میخک    3- داودی (1387)

- ثبت و انتشار 63 فقره گزارش نهایی

مقالات:

ارائه 290مقاله علمي از سوي کارشناسان مرکز ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي در کنگره ها و سمينارهاي مختلف علمي داخل و خارج از کشور

- مقالات چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي (38 مورد)

ثبت اختراعات :

اين مرکز تاکنون موفق به ثبت 12 اختراع در بخش های خاک وآب ، کشت بافت و اصلاح، تکثیر و پرورش در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي شده است.

 

يافته هاي مهم تحقيقاتي:

- معرفی پروتکل  تکثیر رز ، آنتوريوم، ژربرا، سوسن چلچراغ( ثبت شده )

-  تهيه نوعي از گل اطلسي با استفاده  ازتکنيک  دو رگ گيري با والدين متفاوت ( ثبت شده)

- معرفي ترکيب جايگزين پيت ماس  با مواد آلي  داخلي  در  گياهان  گلداني (ثبت شده )

- جايگزيني کود  سولفات آهن فرو با کود سکوسترين 138 آهن در گلهاي شاخه بريده گلايل و اثبات  اثر باقيمانده آن پس از گذشت  سه سال  مصرف خاکي (ثبت شده)

- تعيين موثرترين غلظت و تعداد دفعات  به کارگيري گوگرد، دينوکاپ و روغن دانه چريش براي کنترل  توام سفيدک پودري  و کنه هاي تارتن رز( ثبت شده )

- فناوری تولید انبوه سن شکارگر جهت کنترل تریپس های محصولات کشاورزی.

- پرورش انبوه سن شکارگر جهت کنترل تلفيقي تريپس ميخک

- دستیابی به ترکیبات جدید افزایش ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گلهای شاخه بریده رز، گلايل، مريم، ژربرا، شب بو، ميخك

- دستیابی به 850 نوع داودی جدید و معرفی و  ثبت 250 رقم جدید گل داودی

- كلكسيون انواع رز و زنبق

- مقایسه و تعيين عملكرد  گل رز گلخانه اي در  سیستم های مختلف کشت بدون خاک و هیدرو پونیک با کشت خاکی

- معرفی بستر مناسب گل ژربرا با استفاده از پرلیت، پیت و پوکه معدنی .

- معرفی روش آفتابدهی خاک  در کنترل بیماری فوزاریومی میخک و بهبود حاصلخیزی خاک در افزایش تولید میخک

تماس با ایستگاه:- محلات ، ایستگاه ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي، صندوق پستي137-37815 تلفن: 3252330 و 2- 08663252311 

فكس:08663252161         

E-mail: Golmahallat@ yahoo.com

آبان 1391

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ایستگاه ملی تحقيقات گل و گياهان زينتي
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

ارتودنسی

energy exploration

طراحی وب

snake

ترک

moai document